MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

MAS – Místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER. Z principu je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Je složena ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49% hlasovacích práv. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Místní akční skupina navrhuje a provádí strategii místního rozvoje v souladu s čl. 30 návrhu Nařízení o obecných ustanoveních.

Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý svazek právnických osob a fyzických osob sdružující členy na základě společného zájmu využívat spolek v programovém období 2014 – 2020 jako nástroj pro implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově ve smyslu Nařízení o společných ustanoveních /Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se dotýká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006.

Žádost o členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s naleznete v sekci Ke stažení.