Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

K čemu slouží strategie?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zkráceně SCLLD, představuje výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území Frýdlantsko-Beskydska.

Strategie vychází z formulované vize rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., která vznikla na základě diskuse a poté následné názorové shody jak členů spolku, tak i široké veřejnosti na vymezeném území.

Záměrem při realizaci strategie je pak naplnění vytyčených strategických cílů v jednotlivých klíčových oblastech s dlouhodobým efektem působení. Dosažení strategických cílů ve vytyčených klíčových oblastech se předpokládá prostřednictvím realizace individuálních projektů širokého spektra nositelů. Veřejné výzvy zajistí transparentní nakládání se zdroji a zároveň rovný přístup všech oprávněných aktérů na daném území směřující k naplnění strategie.

Naplnění strategických cílů bude z části realizováno na základě jednotlivých programových rámců, a to u projektů, které lze podporovat v rámci operačních programů podporujících komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), a z části realizací záměrů financovaných z vlastních zdrojů popř. spolufinancovaných z jiných evropských, národních a krajských dotačních titulů, resp. programů. MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. bude celý proces realizace strategie koordinovat a řídit.

Dílčí oblasti podpory v podobě jednotlivých Opatření SCLLD a Fichí přehledně shrnuje Akční plán strategie:

Historický vývoj

Spolek započal s pracemi na přípravě integrované strategie na období 2014–2020 v roce 2014 a současně se připravoval na standardizaci.

Příprava strategie pak probíhala v několika krocích:

  • sběr dotazníků od obcí a města, podnikatelů a neziskových organizací (analýza potřeb území),
  • zpracování SWOT analýzy (silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí na území MAS),
  • zpracování analytické části strategického dokumentu (popis a vymezení území),
  • zpracování strategické části strategie (definování rozvojových oblastí, strategických cílů, opatření a rozvojových aktivit).

Takto postupně realizované dokumenty, byly následně předkládány veřejnosti k nahlédnutí a eventuálnímu doplnění a připomínkování. Veřejnost mohla zasílat své podněty a připomínky až do 14. srpna 2015 na e-mail lenka.hupkova@hrat.org.

Aktuální stav strategie

V březnu 2016 schválila Valná hromada spolku konečnou verzi strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy. z.s., která byla následně k 30.3.2016 předložena k formálnímu posouzení Řídícímu orgánu tzn. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Schvalovací proces, který pokračoval tzv. věcným hodnocením žádosti jednotlivými dotčenými ministerstvy, probíhal až do května 2017. Aktuální schválenou strategii naleznete níže v odkaze:

(verze k 12.5.2017)
(verze k říjnu 2017)

Archiv

Standardizace  MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

MAS Frýdlanstko-Beskydy z.s. byla standardizována k 1. 12. 2015, kdy jí bylo vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS.

Co je standardizace MAS?

Pro nové programové období 2014-2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým MAS prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů.

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Za nastavení standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

Standardizace by pak měla zamezit diskriminaci a přispět k maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím orgánům. Standardy se netýkají oblastí, na které by se v budoucnu mohla vztahovat dotace, nýbrž je Ministerstvo zemědělství rozdělilo podle předešlých zkušeností a podmínek společného Nařízení do tematických okruhů: územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Součástí standardizace je i splnění podmínky hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.

Podrobné informace k procesu standardizace naleznete také na stránkách Národní sítě MAS.