O spolku

Název: MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Právní forma: z.s. – zapsaný spolek
Sídlo: Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 02989972
Spisová značka: L 13670 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: Fio banka, Frýdek-Místek, Zámecké nám. 42, 738 01 Frýdek-Místek
Číslo účtu: 2600643690/2010

Místní akční skupina (MAS) Frýdlantsko – Beskydy byla zapsána do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 20. května 2014. Její územní působnost je vymezena katastrálním územím 12 obcí – Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Tyto obce a obec Lhotka jsou zároveň členy Zájmového sdružení obcí Frýdlantsko – Beskydy.

Účel spolku

Účelem spolku je  sdružovat osoby ke komunitně vedenému místnímu rozvoji a vytvářet podmínky pro rozvoj regionu, pro zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelného rozvoje území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů.

Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Statutárním orgánem je výkonná rada

Zastupováním spolku je na základě volby valné hromady pověřena výkonná rada spolku, která je současně jeho statutárním orgánem. Ta má ve svém čele voleného předsedu, kterým je aktuálně právnická osoba Obec Čeladná, zastoupená osobou pana starosty Pavola Lukši. Místopředsedou výkonné rady je právnická osoba Město Frýdlant nad Ostravicí, zastoupené její starostkou RNDr. Helenou Pešatovu.

Způsob jednání

Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak funkci předsedy vykonává místopředseda.

Členství ve spolku

Žádost o členství v MAS F-B

Žadatel o členství je povinen čestně prohlásit :

  • že přistupuje bez výhrad ke stanovám spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., že je mu znám jejich obsah včetně povinností člena
  • že k datu podání žádosti o členství není jeho subjekt v likvidaci a na jeho majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • že žadatel i statutární zástupci žadatele mají čistý trestní rejstřík

Žadatel si je vědom, že přijetí za člena je v souladu se stanovami spolku podmíněno schválením výkonnou radou spolku.

Písemnou žádost o členství v MAS doručí žadatel na adresu kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., Čeladná č.p. 712, 739 12 Čeladná.

Ukončení členství ve spolku

V případě, že se člen spolku rozhodne ukončit své členství, je povinen tuto skutečnost oznámit výkonné radě spolku. Písemné oznámení o ukončení členství v MAS F-B je nutné doručit výkonné radě resp. na adresu kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., Čeladná č.p. 712, 739 12 Čeladná.

Oznámení o ukončení členství v MAS F-B (DOC)