Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

K čemu slouží strategie?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zkráceně SCLLD, představuje výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy.

Strategie vychází z formulované vize rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., která vznikla na základě diskuse a poté následné názorové shody jak členů spolku, tak i široké veřejnosti na vymezeném území.

Záměrem při realizaci strategie je pak naplnění vytyčených strategických cílů v jednotlivých klíčových oblastech s dlouhodobým efektem působení. Dosažení strategických cílů ve vytyčených klíčových oblastech se předpokládá prostřednictvím realizace individuálních projektů širokého spektra nositelů. Veřejné výzvy zajistí transparentní nakládání se zdroji a zároveň rovný přístup všech oprávněných aktérů na daném území směřující k naplnění strategie.

Naplnění strategických cílů bude z části realizováno na základě jednotlivých programových rámců, a to u projektů, které lze podporovat v rámci operačních programů podporujících komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a z části realizací záměrů financovaných z vlastních zdrojů popř. spolufinancovaných z jiných evropských, národních a krajských dotačních titulů, resp. programů. MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. bude celý proces realizace strategie koordinovat a řídit.

Dílčí oblasti podpory v podobě jednotlivých Opatření SCLLD a Fichí přehledně shrnuje Akční plán strategie:

Historický vývoj

Spolek započal s pracemi na přípravě integrované strategie na období 2014–2020 v roce 2014 a současně se připravoval na standardizaci.

Příprava strategie pak probíhala v několika krocích:

  • sběr dotazníků od obcí a města, podnikatelů a neziskových organizací (analýza potřeb území),
  • zpracování SWOT analýzy (silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí na území MAS),
  • zpracování analytické části strategického dokumentu (popis a vymezení území),
  • zpracování strategické části strategie (definování rozvojových oblastí, strategických cílů, opatření a rozvojových aktivit).

Takto postupně realizované dokumenty, byly následně předkládány veřejnosti k nahlédnutí a eventuálnímu doplnění a připomínkování. Veřejnost mohla zasílat své podněty a připomínky až do 14. srpna 2015 na e-mail lenka.hupkova@hrat.org.

Aktuální stav strategie

V březnu 2016 schválila valná hromada spolku konečnou verzi strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy. z.s., která byla následně k 30.3.2016 předložena k formálnímu posouzení Řídícímu orgánu tzn. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Schvalovací proces, který pokračoval tzv. věcným hodnocením strategie jednotlivými dotčenými ministerstvy, probíhal až do května 2017.

(verze k 12.5.2017, schválena všemi dotčenými ŘO)

Změna strategie č. 6

Od doby, kdy byla zpracována SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., prošlo území MAS vývojem. Zároveň byla postupně upřesňována pravidla pro realizaci projektů a MAS bylo umožněno do svých SCLLD zařadit aktivity tzv. čl. 20 (aktivity jsou zaměřeny na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech –  veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Z tohoto důvodu se MAS rozhodla strategii o tyto aktivity rozšířit. Podrobněji jsou změny popsány v dodatku strategie-viz níže.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku dne 22. 10. 2019 a ŘO PRV 28.1.2020. Dodatek strategie č. 6 zde

Změna strategie č. 5

Změna č. 5 se týká Programového rámce Operační program zaměstnanost (PR OPZ). V původní verzi SCLLD tento Programový rámec obsahoval pouze opatření věnující se vzniku a rozvoji sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že o toto opatření není velký zájem, bylo rozhodnuto o rozšíření PR OPZ o další opatření zaměřené na sociální služby.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku dne 8. 8. 2019 a ŘO OPZ 9.9.2019. Dodatek strategie č. 5 zde.

Změna strategie č. 4

Změna č. 4 se týká Opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. V rámci tohto opatření došlo k navýšení finanční alokace z 10 mil. Kč na 12,7 mil. Kč. Podnětem ke změně bylo úspěšné čerpání v rámci první výzvy.

Tato změna byla schválena Valnou hromadou spolku dne 24. 10. 2018 a ŘO OPZ 26.3.2019. Dodatek strategie č. 4 zde.

Změna strategie č. 3

Změna č. 3 se týká Opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem doparvy. V rámci tohto opatření bylo možné podporovat pouze cyklodopravu. V průběhu realizace Strategie se však zjistilo, že není reaálné tuto aktivitu naplnit, proto došlo ke zrušení této aktivity a bude podpořena nová aktivita  – bezpečnost dopravy.

Tato změna byla schválena valnou hromadou spolku dne 24. 10. 2018 a ŘO IROP 26.3.2019. Dodatek strategie č. 3 zde.

 

Změna strategie č. 2

Změna č. 2 se týká Opatření 1.4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. U tohoto opatření jsme změnili typy příjemců, kdy příjemcem již mohou být všechny obce a nejen obce s rozšířenou působností jak tomu bylo původně.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku 9.5. 2018 a ŘO IROP 22.5.2018. Dodatek strategie č. 2 zde.

Změna strategie č. 1

V průběhu realizace Strategie se zjistilo, že k její efektivnější realizaci je potřeba provést některé změny. Změna č. 1 se týká Opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem doparvy. Konkrétně se změna týká úpravy indikátorů:

  1. Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – namísto 7 km se realizací strategie vybuduje pouze 3 km cyklostezek a cyklotras
  2. Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras – původně plánovány 2 km rekonstruovaných  cyklostezek a cyklotras se ruší

Tato změna byla schválena valnou hromadou spolku 29.3. 2018 a ŘO IROP 4.4.2018. Dodatek strategie č. 1 zde.

Archiv

Standardizace MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

MAS Frýdlanstko-Beskydy z.s. byla standardizována k 1. 12. 2015, kdy jí bylo vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS.

Co je standardizace MAS?

Pro nové programové období 2014-2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým MAS prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů.

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Za nastavení standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

Standardizace by pak měla zamezit diskriminaci a přispět k maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím orgánům. Standardy se netýkají oblastí, na které by se v budoucnu mohla vztahovat dotace, nýbrž je Ministerstvo zemědělství rozdělilo podle předešlých zkušeností a podmínek společného Nařízení do tematických okruhů: územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Součástí standardizace je i splnění podmínky hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.