Integrovaný regionální operační program

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel.

Integrovaný regionální operační program se v rámci MAS Frýdlantsko-Beskydy zaměřuje na podporu projektů v oblasti cyklodopravy, rozvoje infrastruktury pro vzdělávání, pořizování plánovací a programové dokumentace obcí a podporu sociálního podnikání.

Maximální výše podpory je ve výši 95 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podporované oblasti MAS Frýdlantsko-Beskydy:

  1. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Toto opatření je zaměřeno na rozvoj cyklodopravy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Jedná se o:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením,
  • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola,
  • je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 13 700 000 Kč

Více informací naleznete zde

2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 Cílem tohoto opatření je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 7 828 410 Kč

Více informací naleznete zde

3. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Předškolní vzdělávání

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Infrastruktura základních, středních škol a vyšších odborných škol

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

  • zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích – komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi,
  • budování bezbariérovosti,
  • zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Klíčovými kompetencemi jsou: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 16 441 060 Kč

Více informací naleznete zde

4. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Tímto opatřením je podporováno zpracování územních studií (pořizovaných podle stavebního zákona) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 1 174 710 Kč

Více informací naleznete zde