Operační program zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR.  Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Maximální výše podpory je ve výši 85 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podporované oblasti MAS Frýdlantsko-Beskydy:

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

Podporovány budou projekty zaměřené na:

  • vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování.
  • aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech.
  • zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku, nebudou však podporovány projekty, které budou zaměřeny pouze na vzdělávací programy bez návaznosti na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 10 000 000 Kč

Více informací naleznete zde a zde