Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Podporované oblasti MAS Frýdlantsko-Beskydy

Minimální výše způsobilých výdajů je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě ke každé fichi.

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 5 842 000 Kč

Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Maximální míra podpory může činit 35 %  – 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle zpracování produktu a velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 1 460 890 Kč

Fiche 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností. Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 1 825 720 Kč

Fiche  4 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

V rámci této Fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.

Maximální výše podpory je ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 901 440 Kč

Fiche 5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky.  Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Maximální výše podpory je ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 901 440 Kč

Fiche 6 Neproduktivní investice v lesích

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Maximální výše podpory je ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 5 500 000 Kč

 Fiche 7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.

Maximální výše podpory je ve výši 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 1 825 720 Kč

Opatreni_19 (pravidla pro MAS)

Pravidla 19.2.1 PRV – AKTUÁLNÍ – 01.12.2017 (pravidla pro žadatele)